ปฏิวัติระบบข้าราชการ ยกเลิกซี พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ ๒๕๕๑

ในที่สุด พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ แล้ว มีผลบังคับใช้ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๑ ติดตามเนื้อข่าวและรายละเอียดได้ที่ web site สำนักงาน ก.พ.  ดีเดย์ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ใหม่ มีผลบังคับใช้ ๒๖ ม.ค. หรือ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ก.พ.ร.

ราชการพลเรือนทั้งหลายคงถึงเวลาปรับตัวกันอีกรอบ หลังจากการทักษิณ ปรับ กระทรวง ทบวง กรม จากเดิมในรอบก่อนไปแล้ว ตอน ครม. ทักษิณ ๑ คราวนี้มาใหม่ สำคัญกว่ารอบก่อนเยอะ ปรับรอบใหญ่อลังการแน่นอน เพราะ พ.ร.บ. นี้มีเนื้อหาสำคัญหลายส่วน แต่ที่แน่ๆ คือมีการยกเลิก ระบบซี (Common Level) เดิม ที่ใช้มานานหลายสิบปี มาเป็นระบบใหม่ มีการกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งใหม่ เป็นแท่งๆ ๔ แบบ คร่าวๆ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร มีแบ่งเป็น ระดับต้น และ ระดับสูง

๒. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีแบ่งเป็น ระดับต้น และ ระดับสูง

๓. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ.กำหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น มีแบ่งเป็น ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และ ระดับทรงคุณวุฒิ

๔. ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารตำแหน่งประเภทอำนวยการ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ.กำหนด มีแบ่งเป็น ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ

เนื้อหาคงประมาณนี้การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งต้องดูทั้ง พ.ร.บ. และกฏหมายประกอบที่จะออกมาเพิ่มเติมตามหลักอีกเพียบ ซึ่งทั้งหมดต้องเสร็จภายใน ๑ ปี ซึ่ง เลขาธิการ ก.พ. นายปรีชา วัชราภัย บอกไว้ในการให้สัมภาษณ์ในวันที่ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าจะให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน บอกว่าแต่ละกระทรวงก็ต้องไปต้องคณะกรรมการ คุมกันอีกยกใหญ่ เราๆท่านๆก็ต้องรอดูกันต่อไป

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการในจำนวนเท่าใด และเป็นตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีแล้วแต่กรณี กำหนด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามใน พ.ร.บ. กำหนด ใครจะอยู่แท่งไหน ยังไงบ้าง จะย้ายข้ามแท่งได้หรือไม่ อย่างไร ตอนเริ่มต้นคงวุ่นวายน่าดูชม

ใครจะรีบปรับซี ก็รีบซะนะครับ ก่อนเขาจะจับคุณเข้าไปอยู่ในระบบใหม่ เพราะการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง การรับเงินเดือนตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ อีกรอบ ใครขยับก่อนปรับได้ย่อมได้เปรียบเห็นๆ

ต่อไปก็จะได้ไม่มีซีแบบเดิมๆแล้ว แต่มีแบบใหม่ ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไร ของเก่า ที่มีสูงสุด ถึงซี ๑๑ ระดับปลัดกระทรวง หรือ เลขาธิการ หน่วยงาน ก็ไม่มีแล้ว ระดับ ๑๐ เหล่า รองปลัดกระทรวง อธิบดี ทั้งหลายก็ไม่มี ระดับ ๙ รองอธิบดี หรือเทียบเท่าก็ไม่มี ใครที่ตันในระดับ ซี ๗ ซี ๘ ที่มีเป็นกองพะเนิน รอจ่อ ๙ ก็คงมีที่มีทางได้ขยับขยายได้มากขึ้น ไปตามแท่งของตนเองได้

ราชการพลเรือน นับล้านคนในประเทศนี้ ควรจะรู้ได้แล้วนะครับ พ.ร.บ. สำคัญในชีวิตคุณมากๆๆๆๆ นะครับ ไปลองหากฏหมายอ่านดูนะครับ จริงๆใน พ.ร.บ. มีระเบียบอีกมากที่เปลี่ยนนะครับ เช่น ข้าราชการ สามารถตั้งสหภาพข้าราชการ ได้ด้วยนะครับ และยังมีเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ ยกเลิกซี หรือปรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งใหม่นะครับ ใครเป็นข้าราชการต้องอ่าน ต้องศึกษานะครับ เพื่อตัวคุณเอง ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องโดยตรงยังต้องหามารู้เลยครับ

หวังว่าการปรับระบบครั้งนี้ คงไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อเรียกซี ปรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งนะครับ ที่อยากให้เป็นคือให้ปรับระบบ ทำให้ระบบการบริหารราชการแบบเดิมๆ ได้เปลี่ยนไปด้วยนะครับ ชาวประชาจะได้อยากไปติดต่อด้วย ทำงานก็ขอให้เต็มที่สมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันทุกคน อย่างให้มีเช้าชาม เย็นครึ่งชาม มีโกงมีกินกันอีกเลย ประชาชน พลเมืองไทยจะได้มีที่พึ่งได้บ้าง

ที่สำคัญอย่าไปยึดติดซี หรือขั้นใหม่ที่จะมีให้มากเลยครับ เจ้าขุนมูลนาย เจ้าพระยา พระยา หลวง พระ หรือบรรดาศักดิ์อื่นๆ เขาก็ยกเลิกไปตั้งนานแล้ว ซีก็กำลังจะหายไป แต่ก็ยังมีคนยึดติดอยู่มาก ยังหลงว่าเป็นลูกเป็นหลาน คุณพระคุณเจ้า คุณหลวง หรือพระยาบ้างละ ดูปัจจุบันสิครับดีที่สุด มีลาภ ก็เสื่อมลาภ มียศ ก็เสื่อมยศ มีสุข ก็มีทุกข์ มีสรรเสริญ ก็มีนินทา ตามโลกธรรม ๘ ที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ดีแล้ว

มีเกิด ก็มีแก่ มีเจ็บ มีตาย เป็นธรรมดา..ใครจะเป็นใครมาก่อนก็ช่างเขา ใครจะเลวจะดีมาก่อนก็ช่างเขา ตอนนี้ไม่มีทางเลือก ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนในปัจจุบันให้ดี สมศักดิ์ สมศรี กันทุกคน..ตายไปจะได้ไม่ต้องมาโอดครวญ..ว่าไม่น่าเลยกู..ถึงตอนนั้นก็สายไปแล้ว..ข้าพเจ้าเอง

Advertisements

Tags: , , , ,

5 Responses to “ปฏิวัติระบบข้าราชการ ยกเลิกซี พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ ๒๕๕๑”

 1. zedth Says:

  ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่ไม่ค่อยได้มาอ่านบล๊อกคุณเลย จริง ๆ แล้วเพราะไม่สนใจเรื่องการเมืองน่ะครับ ก็เลยไ่ชอบอ่านไปด้วย แต่เห็นคุณมีน้ำจิตน้ำใจมาคอมเม้นต์ตลอดเลยอ่ะครับ ก็เลยซึ้งใจ

  ส่วนเรื่องนี้ได้อ่านครับ เพราะสนใจอยู่ แต่ผมเป็นข้าราชการกลาโหม แต่ก็เห็นว่าจะปรับโดยอ้างอิงจาก ก.พ. น่ะครับ

  เจ้าชายน้อย

 2. dcopywriter Says:

  มามิมาก็ไม่เป็นไรครับ แต่ก็ขอบคุณที่มาแวะทักทายครับ

  ว่าแต่ blog นี้กลายเป็น blog การเมืองไปแล้วหรือนี้
  ไม่ได้มี theme ชัดขนาดนั้นนะครับ
  อยากเขียนเรื่องอะไรก็เขียนไป ก็แค่นั้นเองครับ
  แต่ช่วงนี้การเมืองมาแรงหน่อย ก็แค่นั้นเอง

  ต้องเปลี่ยนหัวข้อบ้างแล้ว..

 3. กูรูขอบสนาม Says:

  สวัสดีคุณ Copy,

  เห็นไม่ได้เข้าไปโพสใน VI นานสักพัก
  เป็นเพราะยังติดใจเรื่องบางเรื่องอยู่หริอเปล่า
  กูรูก็เลยแวะมาทักทายที่นี่
  ตัวเองก็ไม่ค่อยได้โพสเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกัน
  เพียงแต่อ่านแล้วแจมบางกระทู้เท่านั้น
  นั่นแหละ..สักพัก ไม่มีอะไรจะพูดก็คงจะหยุดเหมือนกัน

  อ้อ..เพิ่งโพสกระทู้ล่าสุดเกี่ยวกับคุณหมอสงวนไป
  ซึ่งมีไม่กี่คนที่สนใจ
  ไปๆมาๆ ยังรู้สึกว่า ตัวเองคงไม่ค่อยมีคุณค่าประดับเวปเท่าไหร่

  สบายใจเมื่อไหร่ ค่อยกลับไปโพสแล้วกันนะครับ

 4. dcopywriter Says:

  ไม่ได้ติดใจอะไรครับ แต่ไม่มีเรื่องที่ต้องเข้าไปคุยครับ
  เงินก็ไม่มีซื้อหุ้น หุ้นตกก็ไม่ได้ขาย หุ้นขึ้นก็ไม่ได้ขายครับ
  คนใน vi เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละ เราก็ส่วนเรา
  ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับครับ

  เงินสำคัญก็จริง แต่ไม่ใช่ เป้าหมายสูงสุดครับ
  ผมก็สบายใจอยู่เสมอครับ คงผ่านอะไรมาเยอะ
  และต้องดูแลตัวเองและคนอื่นอยู่เสมอ มั้งครับ จึงทำใจได้เร็ว

  วันนี้บ่ายๆรถถูกชนใกล้ๆบ้าน ยุบไปตั้งเยอะ คันที่ขับมาชนก็ขับหนี
  ขับตามไปก็ไม่ทันครับ ยังสบายใจเลยครับ
  อารมณ์ตอนถูกชน 1-2 นาทีแรก ยังเฉยๆ
  แต่พอลงไปดูรอยแล้ว ช่วงขับตาม เวลาประมาณ 5-10 นาที นั้น
  แย่ครับพี่ ขับรถไม่ค่อยมีสติเลยครับ มีแต่อารมณ์อกุศล

  หลังจากนั้นสติก็กลับมา เลิกตาม ขับกลับบ้านตามปกติ
  ถึงบ้านก็โทรไปบ่นกับแฟนนิดหน่อย ตามประสา
  โทรไปบอกประกัน เซ็งนิดหน่อยเรื่องประกัน
  ที่ต้องจ่ายค่าเครม 2000 ทั้งๆที่ไม่ผิด
  หลังจากนั้นก็ทำใจได้ครับ

  ใช้เวลาตั้งแต่ถูกชน จนจบกระบวนการบ่นต่างๆเสร็จ
  ใช้เวลารวมไม่เกิน 30-40 นาที
  ก็ทำงานอื่นต่อไปได้เหมือนเดิม

  รถถูกชนก็สบายใจดี ได้นะครับพี่
  รถก็ส่วนรถ คนก็ส่วนคนครับ

  ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

 5. กูรูขอบสนาม Says:

  เสียใจด้วยครับเรื่องรถ
  แต่ตัวเราปลอดภัยก็ดีแล้วครับ
  ขืนขับตามไป ถูกล่อเข้าทางเปลี่ยวเดี๋ยวจะหวาดเสียว

  ไว้ว่างๆค่อยเข้ามาทักทายกันใหม่
  ได้เวปคุณ Copy นี่แหละ เลยได้ไปคุยกับคุณ T เมื่อไม่กี่วันมานี้
  ขอบคุณคร้าบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: