คาถา อารมณ์กุศล

ขณะใดที่จิตตัดสินได้ ในชื่อก็ตาม ในลักษณะก็ตาม ในที่ตั้งก็ตาม ในชนิดก็ตามของรูปตนนามตน ว่าเหล่านี้ต่างชื่อ ต่างลักษณะ ต่างที่ตั้งต่างชนิด มิใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน ขณะนั้นเป็นอารมณ์ปัญญารอบรู้

ขณะใดสัตว์โลกทุกข์ร้อน ต้องการผู้ช่วยเหลือ ปรากฏต่อเราอยู่ ขณะนั้นอารมณ์อนุเคราะห์ และอารมณ์พลอยยินดีย่อมเกิดขึ้น

ขณะใดที่จิตปรารถนาไม่มุ่งร้าย ไม่เบียดเบียน ไม่กำหนัด ขณะนั้นอารมณ์การงานถูกต้องย่อมมีขึ้น อาชีพบริสุทธิ์ก็ดี วาจาไม่มีโทษก็ดี เมื่ออารมณ์การงานถูกต้องมีขึ้น อารมณ์กุศลเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตามลำดับ

ขณะใดที่จิตแจ่มแจ้งในความจริง คลายสงสัยได้ ขณะนั้นอารมณ์เชื่อมั่นย่อมเกิดขึ้น ระลึกถูกต้องก็ดี สม่ำเสมอไม่ย่อท้อก็ดี ละอายก็ดี กลัวบาปก็ดี ไม่อยากก็ดี ไม่ขัดเคืองก็ดี กายสงบใจสงบก็ดี กายเบาใจเบาก็ดี กายละเอียดใจละเอียดอ่อนก็ดี กายตั้งมั่นใจตั้งมั่นก็ดี กายคล่องแคล่วใจคล่องแคล่วก็ดี กายควรแก่งานใจควรแก่งานก็ดี เมื่ออารมณ์เชื่อมั่นมีขึ้น อารมณ์กุศลเหล่านี้ ก็เกิดขึ้นตามลำดับ เหตุทีมีอารมณ์ปัญญารอบรู้นั่นเอง จึงทำให้มีอารมณ์เชื่อมั่นขึ้น

เหตุที่มีอารมณ์อนุเคราะห์และอารมณ์พลอยยินดีนั่นเอง จึงทำให้อารมณ์การงานถูกต้องขึ้น 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: